Literature

ADB
Allgemeine deutsche Biographie. München; Leipzig, 1875-1912. 56 Bde.

AlbFran
Album studiosorum Academiae Franekerensis 1511-1811, 1816-1844. I. Naamlijst der studenten. Red. van S.J. Fockema Andreae en Th.J. Meijer. Franeker, [1968].

AlbLeid
Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875: Accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula. [Red. Guilielmus du Rieu]. Den Haag, 1875.

AlbSchLeid
Album scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940. Samengest. door C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme et al. Leiden, 1941.

AlbUtr
Album studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae 1636-1886: Accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula. Utrecht, 1886.

BBA
British biographical archive [microform]. London, etc.: Saur, [1995], cop. 1984.

BBI
British biographical index. Ed. by David Bank & Anthony Esposito. London; Melbourne etc.: Saur, 1990. 4 vol.

Bethlen: Élete
Bethlen Miklós élete leírása magától. In: Kemény János és Bethlen Miklós művei. Szöveggond., jegyz. V. Windisch Éva. Budapest, 1980. (Magyar remekírók). 397-1080.

Bethlen: Önéletírása
Bethlen Miklós: Önéletírása. Sajtó alá rend., jegyz. V. Windisch Éva. Budapest, 1955. 2 köt. (Magyar századok).

BMC
British Museum Catalogue of printed books. London, 1881-1904. 58 vol., Suppl. 59-67.

Bod
Bod Péter: Magyar Athenas, avagy az Erdélyben és Magyar-Országban élt tudos embereknek … historiájok … [Nagyszeben], 1766.

Boeles
Boeles, W[illiam] B[oele] S[ophius]: Frieslands Hoogeschool et het Rijks Athenaeum te Franeker. Leeuwarden, 1878-1889. 2 dl.

BritHung
Britannica Hungarica: világenciklopédia. Főszerk. Halász György, Széky János. Budapest, 1994-1998. 18 köt.

BVB
Bibliotheksverbund Bayern, München: Katalogdatenbank BVBSR011 - http://z3950gw.dbf.ddb.de/

Dáné
Dáné István: A V[ajda] Hunyadi Zarándival egyesült egyházmegye- és azon egyházmegyébeni egyházak történelme. In: Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház névkönyve 1863-ra. Kolozsvár, 1863. 3-35.

DBA
Deutsches biographisches Archiv [microform]. - München etc.: Saur, 1982, 1993.

DBI
Deutscher biographischer Index. 2., kumulierte und erweiterte Ausgabe. München: Saur, 1998. 8 Bde.

DDB
Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt a.M.: Katalogdatenbank ILTIS - http://z3950gw.dbf.ddb.de/

Deé Nagy
Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. Kolozsvár, 1997.

DHBS
Dictionnaire historique & biographique de la Suisse. Neuchâtel, 1921-1934. 7 vol., Supplément.

DNB
Dictionary of national biography. Founded by George Smith; ed. Leslie Stephen, Sidney Lee. London, 1885-1904. 63 and 2 vols., Suppl. 1-3. Reprinted: Oxford, 1921-1922. Reprinted 1964-1965. 22 vols.

DNBC
The dictionary of national biography: The concise dictionary, part 1. London etc., 1961.

Dunkel
Dunkel, Johann Gottlob Wilhelm: Historisch-critische Nachrichten von verstorbenen Gelehrten und deren Schriften. Dessau; Köthen, 1753-1760. 3 Bde., Anhang.

Emődi
Emődi András: Egy erdélyi vonatkozású, nyomtatott orvosi disputációkat tartalmazó kolligátumkötet. In: Kaleidoscope 4 (2013) No. 7. 111-133. - http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=157

EncBrit
The New Encyclopaedia Britannica. 15th ed. Chicago etc., 1988. 32 vol.

Filep
Filep László: A matematika fejlődése. Nyíregyháza, 1996.

Gazdag
Gazdag István: Debreceni polgármesterek. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve. Debrecen, 19 (1992) 103-122.

GBV
Gemeinsamer Bibliotheksverbund, Göttingen: Verbundkatalog GVK - http://z3950gw.dbf.ddb.de/

Gömöri: Adalékok
Gömöri György: Adalékok az enyedi kollégium angliai gyűjtésének történetéhez. In: Confessio (1985) 4. sz. In: Gömöri György: Erdélyiek és angolok. Budapest, 1991. 79-88.

Gömöri: Angol utazó
Gömöri György: Angol utazó az 1702-es Edélyben. In: Gömöri György: Erdélyiek és angolok. Budapest, 1991. 53-60.

Gömöri: Lord Paget
Gömöri György: Lord Paget magyar pártfogoltjai. In: Irodalomtörténeti Közlemények 90 (1986) 3. sz. 291-294. In: Gömöri György: Erdélyiek és angolok. Budapest, 1991. 61-68.

Graaf
Graaf, G. Henk van de: A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a 18. században 1690-1795. [Kolozsvár], 1979.

Gudenus
A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Összeáll. Gudenus János József. Budapest, 1990-1999. 5 köt.

HBLS
Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz. Hrsg. Heinrich Türler, Marcel Godet, Victor Attinger. Neuenburg, 1921-1934. 7 Bde., Supplement.

Hirsching
Historisch-litterarisches Handbuch berühmter und denkwürdiger Personen, welche in dem 18. Jahrhunderte gestorben sind. Hrsg. Fiedrich Carl Gottlob Hirsching. Leipzig, 1794-1815. 17 Bde. Nachdruck: Graz, 1972.

Jakab
Jakab Elek: Adatok erdélyi írók névtárához a 17-18. században. In: Magyar Könyvszemle 1881. 299-327.

Jakó
Erdélyi féniks: Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bev. tanulmány, jegyz. Jakó Zsigmond. Bukarest, 1974.

Jakó-Juhász
Jakó Zsigmond - Juhász István: Nagyenyedi diákok 1662-1848. Bukarest, 1979.

Jankovics
Jankovics József: A Pápai Páriz-család angol kapcsolatainak történetéhez: Ifjú Pápai Páriz Ferenc londoni levelei. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae: Acta historiae litterarum Hungaricarum 12 (1972) 139-154.

Januszajtis
Januszajtis, Andrzej: Scientists in old Gdansk: 17th and 18th centuries. In: Task Quarterly 5, No. 3 (2001) 389-399. - http://www.pg.gda.pl/januszajtis/2000/1.PDF

Jöcher
Allgemeines Gelehrtenlexicon, darinnen die Gelehrten aller Stände … Hrsg. Christian Gottlieb Jöcher. Leipzig, 1750- 1751. 4 Thle. Nachdruck: Hildesheim, 1960.

Jöcher-Adelung
Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Gelehrten-Lexicon … Von Johann Christoph Adelung. Leipzig, 1784-1819. 7 Bde. Nachdruck: Hildesheim, 1960-1961.

KB-cat
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: KB-catalogus - http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_catalogi.html

Kempelen
Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Budapest, 1911-1932. 11 köt.

Krollmann
Altpreussische Biographie. Hrsg. Christian Krollmann, fortges. Kurt Forstreuter, Fritz Gause. Königsberg; Marburg a.d. Lahn, 1941, 1967-1995. 4 Bde., Register.

KsieGdan
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580-1814. Oprac. Z. Nowak, P. Szafran. Warszawa; Poznan, 1974.

Kullnick
Kullnick, Heinz: Berliner und Wahlberliner. Personen und Persönlichkeiten in Berlin von 1640-1960. Berlin, ca. 1960.

Lieburg
Lieburg, F.A. van: Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Dl. 1: Predikanten. Dl. 2: Gemeenten. Dordrecht, 1996. 2 dl.

LivrGen
Le livre du Recteur de l’Académie de Genève 1559-1878. Publ. dir. S. Stelling-Michaud. Genève, 1959-1980. 6 tom. (Travaux d’Humanisme et Renaissance; 33).

Makkai
Makkai Domokos: I. Pápai Páris Ferenc életrajza. II. Páriz Pápai Ferenc fiai élete. In: Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egylet hetedik [nyolczadik] évkönyve. Gyulafehérvár, 1895. 3-20. 1896. 19-30.

MÉL
Magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest, 1967-1969. 2 köt.

Meusel
Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. Ausgearb. von Johann Georg Meusel. Leipzig, 1802-1816. 15 Bde.

Michaud
Biographie universelle (Michaud) ancienne et moderne. Nouv. éd., rev. Paris: Mme C. Desplaces; Leipzig: Brockhaus, 1854. 45 tom.

MNL
Magyar nagylexikon. Főszerk. Élesztős László; szerk biz. elnöke Vizi E. Szilveszter. - Budapest, 1993-2004. 18 köt.

MűvLex
Művészeti lexikon. Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. Budapest, 1965-1968. 4 köt.

Nagy Géza
Külföldön bujdosó erdélyi diákok levelezése. Szenvedő papok, szenvedő egyházak. Szerk. Nagy Géza. Kolozsvár, 1933. (A Károlyi Gáspár Irodalmi Társaság tudományos könyvtára; 1. Egyháztörténeti adattár). Part of it reprinted in: Peregrinuslevelek 1711-1750. Szeged, 1980. (Adattár 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez; 6).

Nagy Iván
Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, 1857-1868. 12 kötet, Pótlék-kötet.

Nánási
Nánási István: Pharus Hungarico-Batava: in memoriam triennalis beneficii, quod Leydae in Collegio Theologici Hungaris constitutum est Musarum Hungaricarum nomine exstructa a Stephano Nanasi … Leiden, 1778.

NDB
Neue Deutsche Biographie. Berlin, 1953-2003… 1-21… Bd. - Bayerische Staatsbibliothek, München: ADB-NDB Digitales Register - http://mdz2.bib-bvb.de/~ndb

Newton-Fehér
Newton, Isaac: A világ rendszeréről és egyéb írások. Vál., ford., utószó Fehér Márta. Budapest, 1977.

Newton-Heinrich
Newton, Isaac: A Principiából és az Optikából. Levelek Richard Bentleyhez. Ford. Heinrich László, Fehér Márta; vál., bev., jegyz. Heinrich László. Bukarest, 1981. (Téka).

Newton-web
Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, Cambridge: Isaac Newton Resources - http://www.newton.cam.ac.uk/newton.html

NNBW
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Red. P.C. Molhuysen, P.J. Blok, Fr.K.H. Kossmann. Leiden, 1911-1937. 10 vol. Register: Amsterdam, 1974.

Orgelbrand
Orgelbrand, S.: Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. Warszawa, 1898-1912. 18 tom.

PAB
Polskie archiwum biograficzne [microform] = Polish biographical archive. München: Saur, [1992]…

Pallas
A Pallas nagylexikona. Budapest, 1893-1904. 18 köt.

Peregrinus
Peregrinuslevelek 1711-1750: Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szerk. Hoffmann Gizella; készült Jankovics József irányításával. Szeged, 1980. (Adattár 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez; 6).

Petrik
Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860. Budapest, 1888-1891. 3 köt.

PIM
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest: Adatbázisok: Magyar életrajzi index - http://www.pim.hu

Pintér
Régi magyarországi szerzők. Összeáll. Pintér Gábor; közreműk. Szabó Géza. Budapest, 1989. Kézirat gyanánt.

PSB
Polski słownik biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1935-1998… Tom 1-38…

Rettegi-Jakó
Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok: 1718-1784. Bev. tanulmány, jegyz. Jakó Zsigmond. Bukarest, 1970.

Rettegi-Jancsó
Rettegi György emlékiratából (részletek). In: A másik magyar haza: 1750-1790: Bod Péter, Rettegi György et. al. írásaiból. Bev. Jancsó Elemér. Budapest, [1942]. (Erdély öröksége: erdélyi emlékírók Erdélyről; 8). 44-73.

Rotermund
Rotermund, Heinrich Wilhelm: Lexikon aller Gelehrten, die seit der Reformation in Bremen gelebt haben. Bremen, 1818. 2 Bde., Anhang.

Savile
O'Connor, John J. - Robertson, Edmund F.: Savilian chairs of geometry and astronomy. University of St.-Andrews, 2001. - http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Societies/Savilian.html

Schröder
Lexikon der Hamburgischen Schriftsteller bis zur Gegenwart. Ausgearb. von Hans Schröder. Hamburg, 1851-1881. 8 Bde. Microform: Hildesheim, 1983.

SchwL
Schweizer Lexikon: Volksausgabe in zwölf Bänden. Visp, 1998-1999. 12 Bde.

Simonyi
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a kezdetektől 1990-ig. 4. átdolg. kiad. Budapest, 1998. - Kulturgeschichte der Physik. Budapest, 1990. - Kulturgeschichte der Physik von den Anfängen bis 1990. 2. durchges. u. erg. Aufl. Thun, cop. 1995.

Sluis-Postma
Sluis, Jacob van - Postma, Ferenc: Hermann Alexander Röell und seine ungarischen Studenten. Szeged, 1990. (Peregrinatio Hungarorum; 5).

Strieder
Strieder, Friedrich Wilhelm: Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte seit der Reformation bis auf gegenwärtige Zeiten. Göttingen; Marburg, 1781-1868. 21 Bde. Microform: Hildesheim, 1983.

Szabó-Szögi
Szabó Miklós - Szögi László: Erdélyi peregrinusok: Erdélyi diákok európai egyetemeken 1701-1849. Marosvásárhely, 1998.

Szála
Szála Erzsébet: Liebezeit Zsigmond György. In: Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből. Sopron, 1997. 10, 33-41.

Szilágyi
Szilágyi Ferenc: A' kolo'svári evangelico-reformáta eklézsia' történetei. Kolozsvár, 1829.

Szinnyei
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1891-1914. 14 köt.

Teleki
A római szent birodalmi széki gróf Teleki nemzetség leszármazási táblázata. Készítette Teleki Mihály (1908-1988). Marosvásárhely, 1979. Kézirat. MTA Könyvtára, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Ms 6226/18.

Thieme-Becker
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begr. von Ulrich Thieme u. Felix Becker ; hrsg. von Hans Vollmer. Leipzig, 1907-1950. Nachdruck: Zwickau, 1954. 37 Bde.

ÚMÉL
Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Budapest, 2001-2004… 1-5… köt.

ÚMIL
Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Budapest, 1994. 3 köt.

Vekerdi
Vekerdi László: Így élt Newton. Budapest, 1977. (Így élt …)

Vocke
Vocke, Johann August: Geburts- und Todten-Almanach Ansbachischer Gelehrten, Schriftsteller, und Künstler, etc. Augsburg, 1796-1797. 2 Thle.

Weszprémi
Weszprémi István (1723-1799): Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza = Succinta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. A szerző jegyzeteiből szedve; ford. Kővári Aladár, Vita Tivadar. Budapest, 1960-1970. (Orvostörténeti könyvek). In Latin and Hungarian. I., II/1., II/2., III. köt.

Zoltai
Zoltai Lajos: Fáji Fáy János a könyv- és műgyűjtő debreceni polgármester, 1773-1833. Debrecen, 1936. (A Déri Múzeum Régészeti Osztályának ismeretterjesztő közleményei; 8). Johann Fáy Bürgermeister von Debrecen, ein Büchersammler und Kunstkenner (Auszug).

Zoványi-Ladányi
Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. jav. bőv. kiad., szerk. Ladányi Sándor. Budapest, 1977.