Temnere mundum, temnere nullum, temnere se, temnere se temni. haec 4 beant.

Nobilissimo Doctissimo D[omi]no Possessori

S. Scheurer V[erbi] D[ivini] M[inister] Ling[uae] S[acrae] et Theol[ogi]ae Moralis Prof[essor] Acad[emi]ae p[ro] t[empore] Rector. F[ellow of the] R[oyal] S[ociety]

Bernae, prid[ie] Non[ae] Sextileis MDCCXIX.
 

 
 


 

Félni a világtól, nem félni semmitől, félni önmagadtól, félni attól, hogy féljenek tőled – ez a négy boldogít.

[E könyv] nemes és tanult tulajdonosának szerencsés utat kíván minden sikerrel S. Scheurer lelkipásztor, az akadémia héber nyelv- és morálteológia-professzora és ez idő szerint rektora, a Királyi Társaság tagja.

Bernben, 1719 augusztus nonája előnapján.

 

 

 

 

 

 

 

p. 241. Bern, 1719 augusztus 4


Scheurer, Samuel
(?-1747), svájci teológus, hebraista

Samuel Scheurer Bernben volt lelkész és a héber nyelv, majd a theologia catechetica, 1735-től a theologia elenchtica professzora. (A katechetika a gyakorlati teológia egyik ága, a vallás oktatásának és a keresztény életre nevelésnek a kérdéseivel foglalkozik. Az elenchtika az érvelésnek, az ellenkező állítás megcáfolásának egy módszere, mely abban áll, hogy kimutatjuk az abban rejlő előítéleteket, hibás következtetéseket és ellentmondásokat.) Végül kinevezték a teológia első professzorává. A porosz és az angol királyi tudományos társaság tagja. Meghalt Bernben 1747. szeptember 18-án. Művei: Bernerisches Mausoleum oder … berühmten und sonderlich um die Kirchen Gottes in diesem Land hochverdienten Männeren … aufgerichtetes Ehren-Maal in ihrer kurtzen Lebens-beschreibung … Bern, 1740. (Athenaeum Bernense). – Kurtz gefasste Natur und schrifftmässige Theologie.

Lelkipásztori funkciója (V.D.M. = verbi Divini minister, azaz az isteni ige szolgája) és akadémiai tisztei mellett Samuel Scheurer feltünteti, hogy a londoni Királyi Társaság tagja (F.R.S. = fellow of the Royal Society). A dátumban augusztus másik nevét használja: Sextilis. Az Albumban egy helyen szeptember szerepel ennek megfelelő másik nevén: Septilis, Gundling bejegyzésében (151. p.). 

• Jöcher