Prudentiae est altiora animo moliri honesto,
Stultitiae est inusitatos laudare domi pulveres.
Quanti enim studiosiores rerum honestarum sumus
eo impensius imaginem Dei in nobis illustramus.

Abi bono omine, votis amicorum plenissimus, reducem te dum Deus nobis sistet, acceptet Patria haec te in pace, cujus tuque servabis pacem.

Gernyeszeg in Tran[sylva]niâ
24 Juli 1711.

Probatissimo posuit Amico.
Ladislaus è S. R. I. Comitibus Teleki S[an]c[tissi]mae Regiae Hispaniarum Ung[ari]ae Bohemiaeque Guber[nator] in Trans[sylvania], Dep[utatus] Assessor, Comitatus Albi pr. Const. Supr. Cons., nec non Ecclesiar[um] Collegior[umque] Reform[atorum] Tran[ssylvani]ae Supremus Curator.

 

 

Bölcs dolog a nagy dolgoknak erényes lélekkel nekilátni / Ostobaság az avitt otthoni port dicsérni. / Minél inkább törekszünk az erényes dolgokra, / annál inkább feltündöklik bennünk Isten képmása.

Járj jó szerencsével, kísérjen barátaid imája, lássunk viszont, míg Isten éltet bennünket, fogadjon békével hazád, amelynek békéjét te is szolgálod.

Az erdélyi Gernyeszegen
1711 július 24-én

Régi barátjának írta
Gróf Teleki László, a spanyol, magyar és cseh királyság erdélyi kormányzója, a [tizenhármas bírói] deputatio tagja, Fejér vármegye főispánja, tanácsúr, az erdélyi református egyházak és kollégiumok legfőbb kurátora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 73. Gernyeszeg, 1711 július 24


Teleki László
(1673 körül -1714), erdélyi tanácsúr, főispán

Gróf széki Teleki László 1673 körül született; Teleki Mihály (1634-1690) és Veér Judit (1631-1707) fia. Erdélyi tanácsúr, Fehér vármegye főispánja, az erdélyi református egyházkerület főgondnoka. Meghalt 1714-ben. Felesége Vay Anna; egyetlen leányuk, Zsuzsanna, báró Kemény László erdélyi kormányzó neje lett.

Teleki László után még két öccse, Pál és Sándor írt útnak indító sorokat Pápai Páriz Albumába (83., 85. p.). – A római szent birodalmi grófi címet (S.R.I. Comes: Sancti Romani Imperii Comes) I. Lipót király és császár 1685-ben, illetve 1687-ben adományozta Teleki Mihálynak (1634-1690) és fiainak.

• Nagy Iván XI 81 • Pallas