Beatus homo qui consequitur sapientiam,
& homo qui provehit intelligentiam.
*
     Proverbiorum Cap. 3. Versu 13.

His peramicem comitatur, Magni Parentis desideratissimum filium Franciscum P. de Papa, pro bono communi ad exteras Academias Patriâ excessurum: unus boni votorum.

ex suo
Castello Gernyeszeg
A 1711-1 Aug.

Alexander S. R. I. Comes Teleki
Incl: Collegij Bethlen. Curator. mpr.

 * Prov 3,13. A Vulgatában: „Beatus homo qui invenit sapientiam et qui affluit prudentia.”
 


 

Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. *

Ez kísérje jó barátomat, nagy szülőjének szeretett fiát, pápai P. Ferencet, aki a köz javára hazájából külországi akadémiákra távozik; s egyszersmind minden jókívánságom.

Gernyeszegi kastélyomból
1711 augusztus 1-én

Gróf Teleki Sándor
a nemes Bethlen-kollégium kurátora sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 85. Gernyeszeg, 1711 augusztus 1


Teleki Sándor
(1679-1754), erdélyi főkormányszéki tanácsos, mecénás

Gróf széki Teleki Sándor született 1679-ben; Teleki Mihály (1634-1690) és Veér Judit (1631-1707) fia, Teleki Sámuelnek (1739-1822), a marosvásárhelyi Téka alapítójának apja. Az után, hogy 1704-ben és 1707-ben Nagyenyedet a császári csapatok feldúlták, és a híres Bethlen-kollégium és könyvtára is elpusztult, királyi engedéllyel kieszközölte, hogy Angliában a kollégium felépítésére adományokat gyűjtsenek. Id. Pápai Páriz Ferenccel együtt sokat tett a kollégiumért, melynek kurátora lett. 1711 és 1750 között mintegy 30 külföldön tanuló diákot támogatott. 1734-től haláláig a marosvásárhelyi kollégium főgondnoka volt. 1733-ban erdélyi főkormányszéki tanácsos, 1736-tól erdélyi udvari kancelláriai tanácsos, majd Torda vármegye főispánja. 1703-ban feleségül vette bethleni Bethlen Júliát (1686-1722), Bethlen Miklós (1642-1716) leányát. Második felesége petki Nagy Zsuzsanna (?-1748). Teleki Sándort a kortársak szigorú, zsarnoki természetű embernek ismerték. Korán árvasága jutott legkisebb fiát, Sámuelt az idős apa gonddal nevelte otthon a celnai kastélyban; fia iránti szeretetét levelei is tanusítják. A fiú tizenöt éves volt, mikor apját is elvesztette. Az apa rablótámadástól tartva Gyulafehérvárba húzódott, és hamarosan ott érte a halál 1754. szeptember 5-én.

Bejegyzésében Teleki Sándor a Bethlen-kollégium kurátoraként jelöli meg magát. Teleki László és Pál, Sándornak két bátyja, szintén a Maros-Torda vármegyei Gernyeszegen (Gorneşti), a Teleki-kastélyban írt be ifj. Pápai Páriz Albumának előző lapjaira, 1711. július 24-én és 26-án (73., 83. p.). Sándor bejegyzésének dátuma (augusztus 1.) téves lehet, hiszen július 30-án a két diák, Teleki János és Mihály, és nevelőjük, Ajtai Szabó András, már Kolozsvárott írt az Albumba (86., 87., 451. p.).

Teleki Sándor halálának évét több helyen hibásan közlik. Fia, Sámuel, maga jegyezte be kedves bibliájába: „Édes Atyám hólt meg Károly Vári Várban Ao. 1754. d. 5-a Sept.” [Deé Nagy 14]. Ugyancsak nem helytálló az a közlés, miszerint Bod Péter (a már jó évtizede halott!) Teleki Sándornak ajánlotta volna Magyar Athenas című, 1766-ban megjelent művét. Az ajánlás valójában három közel egykorú, fiatal Teleki grófnak szól, ezek: Sándornak említett fia Sámuel (1739-1822), Sándornak unokája József (1738-1796), és Pálnak unokája Ádám (1740-1792) [Bod, Teleki].

• Deé Nagy • Gudenus • Nagy Iván XI 88 • Pallas • Peregrinus