Piè. Justè. Temperanter.

Hisce Nobilissimo ac Experientissimo D[omi]no Francisco P. Pápai, post longam tandem peregrinationem patrios versus focos contendenti, dum et ipse hoc ipsius iter ingrediendum summis desiderat votis, tutum praeeunti ac prosperum iter sincero apprecatur animo, suamque memoriam et animi candorem obsignat

Daniel Gajdo Csernátoniensis
Transylv[ano]-Hungarus, S. S. Th[eologiae] St[udiosus]

Symbolum. Amor Dei omnia vincit. *
Lugd[uni] Batavorum die 8 7bris A. 1725
 

 * A jelmondat a jól ismert vergiliusi idézet (Eclogae 10.69) „omnia vincit amor” parafrázisa.
 


 

Istenfélelemmel. Igazságosan. Önmérséklettel.

A nemes és tapasztalt Pápai Páriz úrnak, aki hosszú peregrináció után végül a hazai tűzhely felé veszi útját – amit jómagam is a leghőbben óhajtanék magamnak –, ezáltal kívánok őszinte szívvel biztos és szerencsés utat, s ajánlom emlékezetébe és jóindulatába magamat.

Az erdélyi magyar Csernátoni Gajdó Dániel, teológiai hallgató

Jelmondat: Isten szeretete mindent legyőz. *
Leidenben, 1725 szeptember 8-án.

 

 

 

 

 

 

 

 


281. Leiden, 1725 szeptember 8


Csernátoni Gajdó Dániel
(1696-1749), erdélyi református esperes

Csernátoni Gajdó Dániel (Gajdó Dániel) 1696-ban született Alsócsernátonban, Háromszék vármegyében (ma Cernatu de Jos, Románia). Nagyenyeden tanult, majd 1721 novemberétől az odera-frankfurti, 1722. szeptember 19-től a leideni egyetemen. 1726-ban tért haza. Lelkész volt egy ismeretlen helyen, majd 1738-tól Gyulafehérvárott. 1749-ben az egyházmegye esperesévé választották, s még az év szeptember 6-án meghalt. Gyászbeszédein kívül művei: Gyászverse Pápai Páriz Ferenc halálára. – Üdvözlő verse Bala Ferenchez, ennek Lelki élet … című, Odera-Frankfurtban, 1722-ben megjelent munkája elé.

Csernátoni Gajdó Dániel az Albumba Leidenben, 1725-ben írt. Bala Ferenc, kit versben üdvözölt, valamint Kamarási Pál, kivel közösen adott ki egy gyászbeszédet (Keserűség sírhalma …, 1733), szintén szerepel az Album aláírói között (457., 445. p.).

• Graaf • Peregrinus • Szabó-Szögi 131 • Szinnyei III 933 • ÚMIL • Zoványi-Ladányi