Et genus, & Proavos, & quae non fecimus ipsi,
Vix ea nostra voco. – – – *

Jure tamen Magni Patris, Summa de Republica & Ecclesia, pariter ac re Literaria merita Filius, Patre non minor, nominis ac Virtutum ex asse haeres, Vir Praeclarissimus ac Nobilissimus, D. FRANCISCUS PARIZ PAPAI. Med. Doctor. Experientissimus; Sua vocabit: cum non tantum ejus pientissimum (: quô maximè flagrabat :) Gloriae Divinae zelum, sanctissimos eum in finem conatus; indefessosque labores aemulando; se tanto genitore dignum probaverit: verùm etiam Nominis illius gloriam, nostra haec aetate egregiè sanè illustrat, de quo plurimùm gratulatus, amoris atque gratitudinis perenne monumentum erecturus; nomen suum subjicit Steph[anus] Cs. Kocsi, V[erbi] D[ivini] M[inister] Hungarus.

Non nobis sed Patriae nati.

Londini 11/22 Septemb. A. 1722
 

 * A mottó Ovidiustól, Metamorphoses 13.140-141: „Nam genus et proavos et quae non fecimus ipsi / vix ea nostra voco…” Devecseri Gábor magyar fordításában: „Ősöket és törzset, s mi amúgysem műve magamnak, / én magaménak alig tartok.”
 


 

Nemzetséget és ősöket, s mind, amit nem magunk alkottunk / a magunkénak aligha nevezném. *

Joggal nevezheti azonban nagy atyjának az ország és az egyház, valamint az irodalom dolgában szerzett rendkívüli érdemeit magáénak fia, nevének és erényeinek teljes jogú örököse, az igen kiváló és nemes PÁPAI PÁRIZ FERENC, a tapasztalt orvos; minthogy nem csupán atyjának az isteni dicsőség iránt mindhaláláig nagy hévvel lobogó jámbor buzgóságával, s fáradhatatlan munkálkodásával versengve bizonyult méltónak hozzá; hanem egyszersmind az ő nevét is dicsőséggel teszi fényessé mind napjainkig; amiért is sokszorosan köszönti, s szeretetének és hálájának emlékművet állítandó a maga nevét bejegyezte a magyar Cs. Kocsi István, az isteni ige szolgája.

Nem magunknak, de hazánknak születtünk.

Londonban, 1722 szeptember 22-án (a régi naptár szerint 11-én).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 437. London, 1722 szeptember 22


Kocsi Csergő István
(?-1726), református lelkész, peregrinus

Kocsi (Csergő) István debreceni származású; Kocsi Csergő Bálint (1647-?) református lelkész fia. Debrecenben 1710-ben subscribált, azaz kezdte meg az iskola felsőbb osztályait. 1719 áprilisától egy éven át a főiskola seniora volt. 1721-től a zürichi, majd az év közepétől a franekeri egyetemen, 1722 decemberétől Utrechtben tanult. Ezután Angliában is hosszabb időt töltött. Útjában hazafelé Hamburgban halt meg 1726. július 3-án. Művei: Positiones theologicae … 23. Jan. 1721. Tigurii. – Dissertationis theol. textualis de voto peregrinantis Jacobi, in locum illustrem Genes. XXVIII. v. 20., 21. et 22. Pars prior, praeside Ruardo Andala. Pars posterior praeside Campegio Vitringa filio. Franequerae, 1722. Accedit Aphorismorum argumenti elenctici, per universam theologiam decas LIX. quam praeside Campegio Vitringa … in auditorio domestico defendet XXI. Febr. 1722.

Kocsi Csergő István rövid életéről keveset tudunk. Kinyomtatott munkái jelzik külföldi tartózkodásának állomáshelyeit. 1721 januárjában Zürichben tett teológiai vizsgát, 1722-ben pedig Franekerben védte meg írásmagyarázatból és univ. teológiából benyújtott értekezését, s a védésen az elnök (praeses) Ruardus Andala, illetve ifj. Campegius Vitringa professzor volt, kiknek bejegyzésével az Albumban ugyancsak találkozunk (129., 125. p.) Az Album szerint Kocsi Csergő 1722 szeptemberében, tehát még utrechti tanulmányai és hosszabb angliai tartózkodása előtt, Londonban járt, és akkor már lelkész volt (V.D.M. = verbi divini minister, azaz Isten igéjének szolgája).

• AlbFran 315 • Szinnyei • Zoványi-Ladányi