Nulla tam modesta felicitas est, quae malignitatis dentes evitare possit. *

Mieux vaut un peu avec la crainte de l’Eternel, qu’un grand thresor avec trouble.

Dimidium Sphaerae, Sphaeram cum principe Romae
Haec ego nunc dono dulcis amice Tibi.

In cujus thesseram pauca haec ex candore infucato amico integerrimo amicus similis amica manu. Cum voto omnigenae felicitatis, nec non exoptati in Patriam reditûs posuit

Stephanus Enyedi mp.
Philiater

Symb[olum]
Alles mit Bedacht.

Londini 8. Calend. septembr. 1720.
 

 * Az idézet forrása Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia 4.7ext.2.
 


 

Nincs oly szerény boldogság, amely elkerülhetné a gonoszság fogát. *

Többet ér a kevés, az Örökkévaló félelmében, mint a nagy vagyon háborgással.

A földkerekség felét, a földkerekséget a római császárral / Ezt adományozom neked most, édes barátom.

Akinek emlékjelül e csekélységet jegyzem szívemből, igaz barátomnak hasonlóképpen igaz barátja baráti kézzel, kívánva neki minden jót, s a hazájába való oly vágyott visszatérést

Enyedi István
„az orvostudomány barátja”

Jelmondat: Mindent körültekintéssel.

Londonban, 1720 szeptember kalendája előtti 8. napon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 453. London, 1720 augusztus 25


Enyedi István
(1694-?), erdélyi orvos

Enyedi István 1694-ben született Nagyenyeden, ahol apja, id. Enyedi István (1659-1714), a teológia professzora volt; anyja Halmágyi Sára. A fiú Enyeden 1709-ben lépett a fölsőbb osztályokba (subscribált). 1716-ban Odera-Frankfurtban, majd 1717-től Halléban tanult, és itt 1719. augusztus 28-án orvosdoktori vizsgát tett. November 8-án már a leideni egyetemre iratkozott be. Közben járt Drezdában és Lipcsében, azután Rotterdamban, Franciaországban és Angliában. 1721-ben tért haza, és Kolozsvárott orvosi gyakorlatot folytatott. Városi szenátor lett, majd főbíró. Műve: Dissertatio medica de medicina Hippocratis mechanica, praeside Friderico Hoffmanno. Halle, 1719.

Enyedi István külföldi vándorlásairól és a többi erdélyi peregrinusról sokat megtudunk támogatójának, gróf Teleki Sándornak írt számos leveléből. Ifj. Pápai Párizzal Leidenben is, majd Londonban is találkozott [Peregrinus 172, 174]; Londonban írt be az Albumba 1720. augusztus 25-én. 1719-es hallei doktori vizsgájának elnöke Friedrich Hoffmann (1660-1742) volt, kinek tanártársa, Georg Ernst Stahl, és mindkettőjük korábbi tanítványa, a soproni Georg Sigmund Liebezeit is szerepel az Albumban (179., 351. p.). Enyedi ezt írja neve alá: Philiater. E szó értelmére, más előfordulására eddig nem bukkantunk rá. A sok más összetételben szereplő görög philein = szeretni vagy philos = barát és a iatros = orvos rejlik benne. Ez utóbbi szót találjuk például a pszichiáter, az archiater (archiatrus) = főorvos, fejedelmi udvari orvos, valamint a jatrokémia (iatrochemia) szavakban. Egy utazó pedig éppen Liebezeit foglalkozását így jelöli meg: poliater [Szála 40] = városi orvos. A jatrokémia Franciscus Sylvius, azaz de la Boe, 17. századi leideni professzorhoz fűződő orvosi irányzat, mely szerint az életjelenségek létrehozói a testnedvek és a velük lejátszódó folyamatok; szemben áll vele a mechanista, jatrofizikai álláspont, mely a szilárd alkotók és a mechanikai kölcsönhatások szerepét hangsúlyozza. Címéből ítélve, Enyedi hallei disszertációja is e tárgykörből való. – A német jelmondatot: Alles mit Bedacht (Expende – Expende primo – Előbb fontold meg) gyakran írták érmékre és albumokba.

• AlbLeid 865 • Graaf • Jakó-Juhász 126 • Peregrinus • Rettegi-Jakó 510 • Szabó-Szögi 153 • Szinnyei • Weszprémi III 304, 356