(possessor)


Pápai Páriz Ferenc, ifj.
(1687-1740), erdélyi orvos

Ifj. Pápai Páriz Ferenc 1687. május 1-jén született Nagyenyeden; id. P. P. Ferenc (1649-1716) és Szeghalmi Anna (?-1691) fia. Anyja korai halála után mostohaanyja gondozta. Az iskolát Enyeden kezdte, aztán tízéves korában Szebenbe küldték német szóra. Enyeden 1703-ban iratkozott be, 1704-ben átélte a kollégium pusztulását és azt követő bujdosását. A kollégium anyakönyvében ez áll neve mellett: „Salutavit acad. med. discendi causa, Ao. 1711 Mense Aug.”. 1711-ben tehát külföldre indult. Halléban tanult, és 1714-ben orvosdoktori fokozatot szerzett. 1715-ben Leidenben folytatta tanulmányait, és nagy szerepe volt abban, hogy itt enyedi diákok ösztödíjat kaphattak. 1718-ban Franekerben iratkozott be. Ajtai Andrással együtt áthajózott Angliába, és vitte az enyedi tanárok levelét az oxfordi egyetem kancellárjának, hogy adományokat gyűjtsön a kollégium újjáépítésére. A tíz év alatt, melyet Angliában töltött, tekintélyes összeg gyűlt össze. Ennek nagyobb része, csaknem 7000 font sterling, angol bankban kamatozott, és belőle az enyedi Bethlen-kollégium egészen az 1850-es évekig külföldi tanulmányokra küldhette diákjait, és fejleszthette a kollégiumot. Ifj. Pápai Páriz közben, 1719-ben, Svájcban, majd Hollandiában időzött, aztán visszatért Angliába. 1726-ban tért haza Erdélybe. A gyűjtött pénz egy részét – ahogy írják – Franciaországban lottérián (vagy börzén?) elvesztette. Otthon vármegyei orvosként működött. Feleségül vette Aczél Tamás özvegyét, Diószegi Erzsébetet, Aczél Gábor orvos anyját. A Tisza menti Füreden birtokot szerzett, jó házat vezetett. Meghalt 1737-ben vagy 1740-ben pestisben, felesége is ugyanebben az évben. Gyermekeik korán elhaltak. Orvosdoktori értekezése: Dissertatio medico-practica de therapia morborum morali. Halle, 1714.

Ifj. Pápai Páriz Ferenc másfél évtizedes vándorútját Albumának bejegyzései, valamint – főként mecénásához, gróf Teleki Sándorhoz írt – levelei jól kirajzolják. Peregrinációjának főbb állomásai: 1711 Nagyenyed, Kolozsvár, Bécs, Berlin, 1712 Halle, 1713 Berlin, Halle, 1714 Berlin, Hamburg, Bréma, Amszterdam, Utrecht, Hága, 1715 Leiden, London, 1716 Oxford, Cambridge, 1717 London, 1719 York, Norwich, Genf, Bern, Zürich, Bázel, Leiden, Franeker, 1720 London, 1725 Leiden, Frankfurt a. M., Regensburg, 1726 Bécs. – Teleki Sándor még 1711-ben Gernyeszegen, ifj. Pápai Páriz indulása előtt írt az Albumba (85. p.). Az említett Aczél Gábornak sógora volt Rettegi György (1718-1786), az Album későbbi tulajdonosa (477. p.), s hozzá éppen e rokonság révén kerülhetett az Album [Emődi]. – Ifj. Pápai Páriz Ferenc halálozásának évét az életrajzok, a későbbiek bizonyára Weszprémi alapján, 1737-ben adják meg. Rettegi ezzel szemben visszaemlékezéseiben 1740-et ír [Rettegi-Jakó 71, Rettegi-Jancsó 56]. Születési évét is eltérően közlik: Weszprémi 1689. május 1-et ad meg, Makkai 1687. május 1-et. Ezekkel szemben a leideni egyetem anyakönyvében 1715. február 15-én, a beiratkozáskor, 24 évesként szerepel. Ugyanezen a napon vezették be a matrikulába barátját, Ajtai Andrást, aki ifj. Pápai Páriz Albumába még Kolozsvárott írt be 1711-ben (451. p.).

• AlbFran 312 • AlbLeid 840 • Emődi • Graaf 64 • Jakó-Juhász 123 • Makkai • Peregrinus • Szabó-Szögi 362 • Weszprémi III 304, 504