Voveo, individuo Achati, * omnibus sinceriori nuper

S: R: I: Com[itum] Telekiorum Johannis, Michaëlis et Davidis Ephorus. Andreas Ajtai.

Claudiopol[i] Transylvaniae. A[nn]o 1711. 30. Julij.
 

 * Az idézetek előtt, mintegy az azokat mondó Isten megjelenítéseként, a yhwh istennév áll, amelyben azonban a vav alápontozása hibás: kamec helyett patach áll alatta.

Gen 12,1: Lekh-lekha me’artsekha umimoladtekha umibeyt / ’avikha ’el-ha’arets ’asher ’ar’ekha.
A szöveg pontozása eltér a maszoréta szövegétől:
1) Első sor, harmadik szó: az „umimoladtekha” tavjában dagesh forte áll a maszoréta szövegben, ez a kéziratban hiányzik.
2) Második sor, „asher”: a shinről hiányzik a diakritikus pont.

Gen 15,1: ’Al-tira ’anokhi magen lakh.
Eltérések a maszoréta szövegtől:
1) A kéziratban a „tira” tavjából hiányzik a dagesh forte
2) „Anokhi”: a maszoréta szövegben az o betűt csak cholem jelzi, a kéziratban mater lectionis is (vav + cholem).
3) A kéziratban az „anokhi” kafjáról, valamint a „lakh” lamedjáról hiányzik az akcentusjel.

 * Achates Aeneas barátja volt, ld. Vergilius, Aeneis passim.
 


 


ISTEN, [a YHWH istennév fogja kapocsba az ezután következő ószövetségi idézeteket], aki egykor Ábrahámnak mondotta, éppúgy mondja most Pápai Páriz Ferencnek:
„Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok neked.”
S mondja még ennekfölötte ugyaneme Ferencnek:
„Ne félj: én paizsod vagyok tenéked” *

Ezt kívánom elválaszthatatlan Achatesemnek, * egykor mindenkinél hűbb diáktársamnak és szobatársamnak, teljes szívemből.

Teleki János, Mihály és Dávid grófok nevelője, Ajtai András.

Az erdélyi Kolozsvárott, 1711 július 30-án.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 451. Kolozsvár, 1711 július 30


Ajtai Szabó András
(1690-1733), erdélyi orvos

Ajtai Szabó András (Ajtai András) 1690-ben született Középajtán (Háromszék vármegye) (ma Aita Medie, Románia). Székelyudvarhelyen és Nagyenyeden tanult, Teleki József és Sándor pártfogásával. 1710-ben külföldi utakra indult. 1713-ban a hallei egyetem diákja, itt 1714-ben orvosdoktori oklevelet szerzett. Ifj. Pápai Páriz Ferenccel együtt Angliába ment, hogy a nagyenyedi kollégium részére adományokat gyűjtsenek. 1715-ben beiratkozott a leideni, 1716-ban a bázeli egyetemre. Hazatérése után orvosként működött. 1733-ban halt meg Szásznádason (Kisküküllő vármegye) (Nadeş). Műve: Dissertatio medica theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexu: quam praeside Mich. Alberti publ. disquisitioni proponit. Halle, 1714.

Az Albumba írt bejegyzéséből kiderül, hogy Ajtai András valamikor ifj. Pápai Páriz diáktársa, sőt szobatársa is (contubernalis) volt; 1711-ben Kolozsvárott tartózkodott, és a három Teleki fiúnak, Mihály (1671-1720) kővári főkapitány fiainak nevelője (ephorus) volt, kik közül János és Mihály ugyanazon a napon szintén írt az Albumba (86., 87. p.). Dávid neve mellett a nemzetségi táblán csak egy kereszt áll, jelezvén, hogy fiatalon elhunyt [Teleki]. – Ajtai Halléban 1714-ben védte meg disszertációját, és professzora, Michael Alberti 1714 júliusában írt emléksorokat Pápai Páriz Albumába (427. p.). A védés éve azt mutatja, hogy Ajtai születési éve aligha lehet 1672 [Szinnyei, Pintér], hanem helyesen 1690 [Zoványi-Ladányi, PIM]. A leideni egyetemre, az anyakönyv szerint, 1715. február 15-én, 25 évesként iratkozott be, és ugyanezen a napon ifj. Pápai Páriz Ferenc is. – Ajtai Angliai tartózkodásának és kapcsolatainak egyik érdekes dokumentuma Londonból, 1716. március 6-áról keltezett levele John Covellhoz, a cambridge-i Christ’s Church College igazgatójához (master), aki 1716 szeptemberében írt az Albumba (476. p.). Az oxfordi gyűjtés megkezdését jelzi Ajtai köszönő levele Arthur Charlettnak, az oxfordi University College igazgatójának [Gömöri: Adalékok].

• AlbLeid 840 • Graaf • Jakó-Juhász 122, 131 • Peregrinus • Szinnyei • Weszprémi II/1 24, III 304 • Zoványi-Ladányi