Nihil tàm altè natura posuit, quò virtus non possit eniti.

Generoso ac Specioso Juveni Magni Parentis Nominis ac Virtutum haeredi, vivae omnium bonorum Spei, D[omi]no FRANCISCO PÁRIZ PAPAI, oras exoticas pro bono publico lustrare suscipienti, Affini Suo Suavissimo, his paucis, ut sui memoriam intimè infigit, ita ad abscondita quaeque timenda stimulum addit, Petrus Nádudvari, Eccle[si]ae Refor[matae] Saxopolitanae Plebanus, ejusdemque Venerandi Capituli Decanus, Simul precatus, ut Deus ipsius peregrinationem, optatis foeliciter successibus.

Szászváros A[nn]o 1710. 24. Sept.

 

 

Semmit nem helyezett a természet olyan magasra, ahová az erény el ne érhetne.

A jeles és kiváló ifjúnak, nagy atyja neve és erénye örökösének, minden derék ember élő reménységének, PÁPAI PÁRIZ FERENC úrnak, édes rokonának, aki a köz javára külországok meglátogatására indul, e csekélységgel ajánlja magát jó emlékezetébe, és ösztönzi őt az elrejtett és félelmes dolgok kutatására, Nádudvari Péter, a szászvárosi református egyház elsőpapja, ugyaneme város tiszteletreméltó káptalanjának esperese; egyszersmind kérve Istent, hogy peregrinációja az óhajtott jó szerencsével járjon.

Szászváros, 1710. szeptember 24-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 23. Szászváros, 1710 szeptember 24


Nádudvari Péter
(1670 körül -1726), erdélyi református lelkész

Nádudvari (P.) Péter 1670 körül született. 1678-tól Debrecenben, 1692-től Nagyenyeden tanult. Bethlen Sámuel (?-1708) fiainak nevelője volt, majd támogatásával 1696-ban a franekeri egyetemre ment, és hazatérve udvari papja lett. 1700-tól Marosvásárhelyen, 1705-től Szászvárosban másodpap, 1706-tól elsőpap és esperes. Bátor fellépésének köszönhető, hogy a református egyházközség 1721-ben megtarthatta templomát és iskoláját. Kiváló szónoki képességű prédikátor volt. Meghalt Szászvárosban 1726-ban.

Id. Pápai Páriz Ferenc (1649-1716) veje volt, hozzá üdvözlő verset (1710), halálára gyászverset (1717) írt. Beszédeit Szathmári Pap Zsigmond összegyűjtve is kiadta, Bethlen Kata (1700-1759) író, az említett Sámuel leánya költségére. Főbb munkái: Disputatio theologica de peccati natura, propagatione, atque speciebus, quam … sub praesidio … Stephani Enyedi … publice ventilandam proponit. Kolozsvár, 1695. – Idvesség uttya az az a hit ágazati körül való dolgoknak tárháza predikátziókban. Kolozsvár, 1741. – Néhai … N. P. uramnak … nyoltzvan-négy predikatzioi, mellyekben az igaz keresztyén vallásnak szent iráson épült fundamentomos ágazati … ki-beszélltetnek, és a mellyeket méltgs gróf Bethleni Kata … akaratjára, és kegyes költségével, … néhol egész prédikátziókkal is ki-toldozván, világ eleibe botsátott Szathmári Pap Sigmond. Kolozsvár, 1741.

Nádudvari Péter Szászvárosban, 1710. szeptember 24-én írta be sorait kedves sógora, ifj. Pápai Páriz Ferenc Albumába, mikor ez külföldi utazására készült. A dátumban az évszám olvasata kissé bizonytalan. 1711 nem jöhet szóba, mert szeptember 20 körül ifj. Pápai Páriz már Bécsben tartózkodott, amint ezt Bethlen Miklós, II. Apafi Mihály és Balku Mihály bejegyzése (9., 35., 19. p.), valamint ifj. Pápai Páriznak Bécsből Teleki Sándorhoz írt 1711. szeptember 20-i levele mutatja [Peregrinus]. A Nádudvari által említett utazás tehát, úgy tűnik, egy évet halasztódott. Ennek oka lehetett az anyagiak hiánya vagy a háborús viszonyok. 1711 nyarára a Rákóczi-szabadságharc végetért.

• Dáné 27, 28 • Graaf • Jakó-Juhász 114 • MÉL • Szinnyei • ÚMÉL • ÚMIL • Zoványi-Ladányi