Hisce Nobilissimo Expertissimoque Domino Possessori, Fautori suo optimo, amico desideratissimo, in Anglia per biennium pro Ecclesiarum Patriarum, bono secum desudanti, memoriam sui commendare, felices porrò omnium conatuum, successus, felicemque tandem in Patriam reditum apprecari voluit

Christianus Sitkowius
Eccl[esiae] Ref[ormatae] Lesn[ae] Pastor.

Londini d. 1. Octobr. 1717.
 

 * 1Thessz 5,21: Vulgata: „omnia autem probate quod bonum est tenete”. Ugyanezt idézi ifj. Campegius Vitringa is a 125. oldalon.
 


 

Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok. *

[E könyv] nemes és tapasztalt tulajdonosának, kiváló támogatómnak, áhított barátomnak, akivel Angliában két évig együtt fáradoztunk hazai egyházaink javán, ezzel ajánlom magamat jó emlékezetébe, s neki egyszersmind minden igyekezetéhez jó sikert, s végül hazájába szerencsés visszatérést kíván

Christianus Sitkowius
a lesznói reformált egyház pásztora

Londonban, 1717 október 1-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 462. London, 1717 október 1


Sitkowski, Krystian
(működött 1706-1735), lengyel református lelkész

Krystian Sitkowski (Sitkowius) a lengyelországi protestáns közösség tagja. 1706-ban Odera-Frankfurtban, 1707-1708-ban Hollandiában tanult. Leszno (Lissa) református gyülekezetének paróchus lelkésze lett. E városba a 16. századtól több hullámban érkeztek protestáns menekültek, a cseh testvéreknek temploma és iskolája is volt. Gimnáziumában tanított Jan Amos Komenský (Comenius) 1628-tól, majd itt volt rector és a város papja Comenius unokája, Daniel Ernst Jablonski, aki azután Berlinben a porosz király udvari prédikátora lett. Lissa az északi háborúban 1707-ben leégett, és ekkor Jablonski sokat tett az iskola és a templom újjáépítéséért. Sitkowski és társa, Samuel Andersch, Jablonski tanácsára és támogatásával, 1715-1717-ben Németalföldre és Angliába utazott, hogy adományokat gyűjtsenek. Sitkowskit 1734. november 22-én a lengyelországi cseh testvérek elöljárójává választották. 1735-ben szerepe volt a herrnhuti közösség püspökének felszentelésében. Genfben halt meg. Hagyatékának egy részét, például a gyűjtőútjával kapcsolatos írásokat, ma Herrnhutban őrzik (Unitätsarchiv der Evangelischen Brüder-Unität). Más egyházi művek mellett megírta a Lengyel Királyság és a Litván Nagyhercegség református egyházközségeinek és iskoláinak történetét: Notitia ecclesiarum ac scholarum evangelico reformatorum per Regnum Poloniae et M. Ducatum Lithuaniae dispersarum. In: Tempe Helvetica: Dissertationes atque observationes theologicas, philologicas … Zürich, 1735-1742/43. Index in 6. 1742/43.

Ifj. Pápai Páriz egyik, gróf Teleki Sándornak Londonból 1715. december 25-én (14-én) írt leveléből tudjuk, hogy a lengyelek hat héttel azelőtt érkeztek Angliába, a porosz király ajánlólevelével. Ezt a támogatást bizonyára Jablonski eszközölte ki a királynál. Bár Pápai Páriz megjegyzi, hogy tartottak a vetélytársak okozta hátránytól, mégis mikor Sitkowski 1717. október 1-jén Londonban beír az Albumba, sorait jótevőjének ajánlja (fautori suo optimo). A levél dátuma, s a bejegyzés dátuma és szövege is megerősíti, hogy hazájuk egyházának anyagi támogatása érdekében már két éve együtt fáradoznak Angliában (per biennium pro ecclesiarum patriarum bono secum desudanti). Sitkowski társa, Samuel Andersch még 1716 májusában Londonban, Jablonski pedig Pápai Páriz útjának elején, 1711 novemberében Berlinben írt az Albumba (463., 121. p.).

• Jankovics 143, 150 • Orgelbrand XIII 150 • PAB 507: 055 • Peregrinus 64