Arentem Senio, viridam quoque frondibus ulmum,
Complexa est viridis vitis, opacâ comâ. *

Praenobili, ac Generoso, D[omi]no Francisco Pariz Avitae Virtutis et Nobilitatis Viro exemplari, in dificultatibus tristissimae peregrinationibus suae, Adjutori, et Fautori optimo, hoc Alciati emblemate, Albi possessoris (ut Vitis) generositatem, sui (ut ulmi) ariditatem, utriusque tamen per pietatem conjunctionem in sui observantiam exponit

Johannes Sz. Pathay Ung[aru]s SS. Th[eologiae] S[tudiosus]

Hallae Venetorum. 1713. 22 Augusti.

Nunc, et in terris, semper peregrinus.
 

 * Az idézet Alciato, Emblemata 160 (Amicitia etiam post mortem durans) első két sora (lásd alább az augsburgi 1531-es első kiadásból). Az eredeti szöveg „viridi vitis opaca coma”-t mond, tehát a „viridis” a „coma”-ra vonatkozik, és nem a „vitis”-re.

 * A jelmondat két jodja a Tetragrammaton, a négybetűs istennév rövidítése a posztbiblikus zsidó irodalomban. A két kis ferde vonal a jodok közt jelzi, hogy rövidítésről van szó – bár kissé helytelenül, mert egyrészt a zsidó iratok a rövidítés külön jelzése nélkül szokták a két jodot egymás mellé írni, másrészt a két ferde vonal hagyományosan nem egy, hanem több szó rövidítését és egy szóvá összevonását jelzi.
 

 

A vénségtől száraz, de még levelekkel zöldellő szilfát / Átölelte árnyékos lombjával a zöld szőlő. *

A nemes és jeles Páriz Ferencnek, az ősi erény és nemesség példájának, szomorú peregrinációm nehézségei közepette támogatómnak és pártfogómnak Alciato eme emblémájával tárom elébe e könyv tulajdonosának (mint a szőlőnek) nagylelkűségét, s a magam (akár a szilfa) szárazságát, miközben azonban mindkettőt összeköti a jámborság.

A magyar Johannes Sz. Pathay, teológus-hallgató

Jelmondat: [„Isten”] *

Venét-Halléban, 1713 augusztus 22-én.

Most, s itt a földön mindörökké peregrinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 355. Halle, 1713 augusztus 22


Patai János
(működött 1706-1717), erdélyi református lelkész

Patai (Pathai) (Sz.?) (B.?) János 1706. június 16-án lépett az enyedi kollégium felsőbb osztályaiba (subscribált), s az anyakönyvben neve után még ez áll: „Ludimag. Mohainus. Plebanus Saxopolitanus. vir (?) doctissimus” [Jakó-Juhász 124]. Ezek szerint Moha faluban (Nagyküküllő vármegye, ma Grînari, Románia) volt iskolamester, (később?) Szászvárosban lelkész, igen tudós férfiú. 1711-ben beiratkozott az odera-frankfurti egyetemre, és ott 1712-ben disputált. 1713-ban a hallei egyetemre ment. Az erdélyi peregrinusok többször is említik haza írt leveleikben. Ezekből az derül ki, hogy Patai Halléból még ugyanazon évben haza indult, és 1717-ben is Erdélyben tartózkodott. Disszertációja megjelent nyomtatásban: Dissertatio theologica de quatuor novissimis. Francofurti ad Viadrum, 1712.

Patai János Halléban, 1713. augusztus 22-én ír az Albumba, és sorait legjobb segítőjének és pártfogójának (adjutori et fautori optimo) ajánlja. Ifj. Pápai Páriz valóban nem egyszer kér, érvel, közbenjár leveleiben peregrinus társai érdekében. – Patai János neve többször szerepel az erdélyi peregrinusok leveleiben. Azonosításában, a hasonló nevűek megkülönböztetésében némileg bizonytalanok vagyunk; az egyes életrajzi lexikonok és adattárak között eltérések vannak. – Az Album néhány oldalán itt Halléból származó bejegyzések követik egymást (339., 351., 352., 353., 355. p.), melyekben a város különböző megnevezései történetére utalnak: az ókori venétek népére, a magdeburgi érsekségre és Szászországra.

• Dáné 28 • Graaf • Jakó-Juhász 124 • Peregrinus • PIM • Pintér • Szabó-Szögi 359 • Szinnyei • Zoványi-Ladányi